Vítejte na eshopu firmy TRAST Klatovy, s.r.o.

Chiroderm 5l dezinfekční roztok na ruce


 • EAN: 8586000282926
 • Objednací kód: 10510205

Dostupnost: Na skladě

Bez DPH: 1 186,38 Kč s DPH: 1 435,52 Kč
NEBO
 • Hmotnost: 5 kg
prev
next
Obrázek

Detaily

Kapalný dezinfekční alkoholový přípravek na hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou a na dezinfekci pokožky před invazivními zákroky

Spektrum účinku:
baktericidní, fungicidní, virucidní, mykobaktericidní, sporicidní, MRSA - ABCTMV

Hygienická dezinfekce rukou
Po umytí rukou se nanese na suchou pokožku a nechá se zaschnout.
Chirurgická dezinfekce rukou
Po předešlém umytí rukou obvyklým způsobem se nanese na ruce a předloktí 2 x 5 ml a nechá se zaschnout.
Dezinfekce kůže před invazivním zákrokem
Nanese se potřebné množství koncentrátu a nechá se zaschnout.
Rychlá dezinfekce povrchů a předmětů
Nastříkáním na plochu nebo na předmět a nechat zaschnout.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.


Přípravek klasifikován jako vysoce hořlavý.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Signální slovo:        NEBEZPEČÍ

Standardní věty o nebezpečnosti: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné poškození očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.  Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování.    PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.   Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Odstraňte obsah/obal v povoleném zařízení.

Nebezpečné složky, které musí být uvedeny na etiketě: propan-2-ol 42g/100g, propan-1-ol 28g/100g, bifenyl-2-ol   0,45g/100g, kvartérní amoniové sloučeniny, benzyl-C12-16-alkyldimethylamonium-chloridy 0,3g/100g, Parfém, D- LIMONENE

Související produkty
 1. Obrázek

  Chiroderm GEL 5l dezinfekční gel na ruce

  Bez DPH: 1 186,38 Kč s DPH: 1 435,52 Kč
  • EAN: 8586000284524

  Dostupnost: Na skladě